Brukergrensesnitt Webmin

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunnen for prosjektet
Vår gruppe består av 6 studenter (se gruppe presentasjon). Vi har valgt å gi vårt bidrag til Skolelinux prosjektet. Prosjektet ble satt i gang av den idealistiske medlems- organisasjonen Linux i skolen. Organisasjon vil tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare i den norske skolen, f.eks. Linux og GNU. Skolelinuxprosjektet ble startet 2. juli 2001. 4. oktober ble forprosjektdelen støttet av Utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet vil videreføre Skolelinuxprosjektet Prosjektet Skolelinux går ut på å utvikle en distribusjon av Linux for norske skoler. Linux skiller seg fra andre operativsystemene som skolene bruker ved at kildekoden er åpen. Dette gjør det enkelt å tilrettelegge operativsystem og brukerprogram for norske forhold. Dette står i kontrast til lukkede datasystem der bidragsytere stenges ute, og en er avhengig av velvilje fra internasjonale produsenter. Det at Linux og åpen programvare er fritt tilgjengelig vil medføre store økonomiske besparelser for skolene. De slipper å betale dyre lisenser for programvaren.

Prosjektet hovedmål
Vi skal lage en brukervennlig brukerforvaltnings system i skolelinux. Vi skal forbedre dagens mangelfulle grafiske grensesnitt i samarbeid med studenter fra Høgskolen i Gjøvik. Vi skal også lage en brukerhåndbok til systemet.

Omfang og leveranser
Vi har valgt gruppemodell og prosessmodell etter RUP, da vi synes at modellene egner seg for bruk i dette prosjektet og at vi har hatt god erfaring med dem i tidligere prosjekter.

Organisasjon og gruppemodell
Vi har valgt gruppemodell og prosessmodell etter RUP, da vi synes at modellene egner seg for bruk i dette prosjektet og at vi har hatt god erfaring med dem i tidligere prosjekter.

Forutsetninger
Oppdragsgiveren stiller med lokale, maskinvare og programvare som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet i hele prosjektets tidsomfang fra og med den 28.01.2003 til 09.05.2003. I tillegg til dette må oppdragsgiver tilby en ekstern veileder til gruppen. Den eksterne veilederens oppgave vil først og fremst være å utdype virksomhetens ønsker med prosjektet. Vedkommende skal være tilgjengelig for faglig råd og hjelp, følge opp prosjektets fremdrift, og foreta nødvendige beslutninger. NITH skal stille med intern veileder for gruppen, som skal bistå med teoretisk og metodisk veiledning.

Metoder og Verktøy
Metoder
Vi har valgt å bruke RUP (Rational Unified Process), som er en metode og et rammeverk for gjennomføring at et systemutviklingsprosjekt.

Teknikker og verktøy

  • Modelleringsverktøy

  • Vi bruker Microsoft Visio til å lage ulike modeller som usecase, klassediagram og lignende, som er til hjelp ved analysering, design og implementasjonen av systemet

  • Uviklingsverktøy

  • Programmeringsspråket PERL er brukt i kodingen av systemet. Vi benytter og versjonshåndteringssystemet CVS.

  • Tekstbehandlingsverktøy

  • OpenOffice og Ms Word blir benyttet til rapport skrivingen.

  • Styringsverktøy

  • Prosjektplanen Ganttdiagram er laget i MS Project

  • Risikoliste

  • Risikolisten blir brukt for å kartlegge de sider ved prosjektet som er spesielt utsatt dersom en risiko inntreffer.

Meny

Fasene i prosjektet